СЛОБОДНИ СТАНОВИ

Генералии за проектот

Краток опис

Објектот се наоѓа на брегот на реката Вардар, на самиот  „Кеј 13 ноември“ во Скопје. Тој параметар се јавува како доминантен при проектирањето.  Маркичката за градба е од типот на објекти во низ. Приземјето е закосено и ја следи линијата на крајбрежната улица, а катовите се делумно исфрлени и по целата вертикала ја оформуваат второстепената пластика. По природата на локацијата, објект покрај вода, даден е приоритет на визурите кон реката. Со тоа се оформува и изгледот на фасадата на која балконите се функционален и обликовен елемент. Јужната фасада е осмислена да ги користи предностите на географската ориентација. Тука, на фасадата се применети елементи кои пред се го користат југот, а во исто време ги заштитуваат отворите на фасадата од спецификите на Скопската географска ширина.

Становите се решавани во согласност со стандардите и правилниците за домување. Посебно внимание е посветено на заштита од влага, а присатноста на водата е искористено за решавање на машинскиот дел. Греењето и ладењето во објектот е решено исклучиво со користење на подземната вода со што експлоатацијата на недвижностите во објектот ги намалува и до 4 пати.

Во тек е усвојување на новиот ДУП. После ставање на ДУП-от во примена податоците за овој објект ќе бидат ажурирани

Локација на објектот

Any Question at

+389 2 2040319
+389 2 2040726
+389 75 282808

Send your mail at

cubus@cubus.com.mk