Станови со површина до 40 м2

Приказот на становите се до отворање на понудата може да Ви послужи само за увид во распоредот на просторот и сеуште не е предмет на понуда за склучување на купопродажни договори. Проектантите на Кубус со задоволство ќе извршат прилагодување на просторот за Вашите потреби. Секако прилагодувањата треба да бидат во согласност со нормите по кој е изработен и ревидиран Проектот. 

Накратко

Информации

Детални информации за недвижностите за кои сте заинтересирани можете да добиете на телефоните +389 2 2040319 ; +389 2 2040726

После уписот на недвижностите од Проектот во јавните книги, ТУКА ќе можете да извршите увид во недвижностите

Any Question at

+389 2 2040319
+389 2 2040726
+389 75 282808

Send your mail at

cubus@cubus.com.mk